Pomorskie żagle wiedzy

Edukacja Morska i Żeglarska - Konkurs

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 5 marca 2020 roku przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na identyfikację koncepcji organów prowadzących szkoły podstawowe dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”. Przez edukację morską i żeglarską należy rozumieć takie działania w zakresie edukacji, które, uwzględniając nadmorskie położenie regionu oraz istniejącą infrastrukturę wodno-żeglarską, mają na celu kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów.

Organy prowadzące, których koncepcje, wyłonione w wyniku powyższego konkursu, zostaną włączone do zakresu przedsięwzięcia strategicznego, będą mogły ubiegać się dofinansowanie realizacji planowanych działań ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.2.1) - RPO WP 2014-2020. Projekty realizowane będą pod wspólnym hasłem „Pomorskie żagle wiedzy”. Planowany zakres dofinansowania wszystkich działań związanych z edukacją morską i żeglarską w ramach RPO WP 2014-2020 wynosi około 10 mln zł, pod warunkiem zatwierdzenia zmian w RPO WP 2014-2020 przez Komisję Europejską.

Przygotowana przez organy prowadzące koncepcja powinna w szczególności uwzględniać następujące założenia edukacji morskiej i żeglarskiej:

a) integrację wiedzy i umiejętności z wielu przedmiotów poprzez powiązanie podstaw programowych z matematyki, fizyki, chemii, geografii i innych przedmiotów z zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia regionu z uwzględnieniem zajęć praktycznych,

b) organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych mających na celu rozbudzanie kreatywności i innowacyjności uczniów,

c) koncentrację doradztwa zawodowego na promowaniu i upowszechnianiu w szczególności Zawodów związanych z nadmorskim położeniem regionu, jako jednej z dziedzin przyszłej aktywności zawodowej,

d) doskonalenie nauczycieli wpływające na podniesienie ich kompetencji w zakresie kształtowania Kompetencji kluczowych uczniów poprzez Edukację morską i żeglarską.

Przy ocenie przez Komisję pod uwagę brana będzie m.in. współpraca organów prowadzących szkoły podstawowe (gmin) posiadających dostęp do infrastruktury wodno-żeglarskiej z organami, które nie dysponują tego typu infrastrukturą (preferencja koncepcji partnerskich), udział w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej oraz realizacja projektów w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" i „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, w tym rozszerzenie tych projektów o zakup łodzi żaglowych pozwalających na prowadzenie praktycznych zajęć żeglarskich.

 Termin złożenia zaktualizowanej koncepcji: 18.09.2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefoniczne pod numerem telefonu 58 32 68 457 lub pod adresem mailowym: k.zdziennicki@pomorskie.eu

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z KONKURSEM

Odpowiedzi na dotychczasowe pytania, zadane przez organy prowadzące,
które mogą ułatwić opracowanie koncepcji 

1.    Kto może złożyć Koncepcję?
Koncepcję mogą złożyć Organy prowadzące szkoły podstawowe, mające siedzibę i działające na terenie województwa pomorskiego.

2.    Ilu Partnerów może mieć Organ prowadzący składający Koncepcję?
Regulamin nie ogranicza liczby Partnerów, którzy wspólnie przygotowują Koncepcję.

3.    Kto może być Partnerem w Koncepcji?
Partnerem może być inny Organ prowadzący szkoły podstawowe (np. gmina), a także inne podmioty współpracujące lub zamierzające współpracować z Liderem w zakresie Edukacji morskiej i żeglarskiej (mogą to być np. instytucje kultury, organizacje pozarządowe). Z partnerstwa powinno wynikać wniesienie w szczególności przez Partnera zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych.

4.    Ile Szkół powinno być włączonych do koncepcji?
Regulamin nie ogranicza liczby Szkół, które zostaną wskazane w Koncepcji. Należy jednak pamiętać, że wybór szkół, które Organ prowadzący wskaże w Koncepcji, musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy potrzeb.

5.    Czy konieczne jest realizowanie działań zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli?
Tak, gdyż przedsięwzięcie strategiczne „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” zakłada wsparcie zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Należy również pamiętać, że nauczyciele muszą nabyć bądź doskonalić kompetencje w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez Edukację morską i żeglarską.  

6.    Czy składający koncepcję musi dysponować infrastrukturą żeglarską i sprzętem wodno-żeglarskim?
Nie. Ponieważ Koncepcja powinna zakładać zajęcia praktyczne, warto zatem zaprosić do współpracy Partnera lub Partnerów, którzy mogą zapewnić adekwatną Infrastrukturę oraz sprzęt do realizacji zaplanowanych działań/zajęć.

7.    Czy w ramach koncepcji można zakupić sprzęt niezbędny do realizacji zajęć praktycznych?
Tak. Nie mogą to być zakupy np. łódek. Możliwy jest jednak zakup np. kamizelek dla uczestników praktycznych zajęć lub pomocy dydaktycznych, jeśli zostanie to właściwie umotywowane. Warto jednakże mieć na uwadze, że dofinansowanie działań (w tym potencjalnych zakupów) dla wszystkich projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 wynosić będzie około 10 mln zł.

8. Czy można organizować kursy na patent żeglarski w ramach koncepcji?
Koncepcja powinna zakładać wszystkie działania mające na celu kształtowanie Kompetencji kluczowych uczniów oraz doskonalenie nauczycieli w zakresie ich umiejętności potrzebnych w realizacji  Edukacji morskiej i żeglarskiej. Kursy na patent żeglarski mogą być współfinansowane w ramach realizacji Koncepcji, gdyż mogą być one elementem zajęć praktycznych wspierających kształtowanie Kompetencji kluczowych uczniów,  należy jednakże pamiętać, że ewentualne dofinansowanie działań nie może obejmować opłaty za egzamin; ten koszt musi ponieść uczestnik kursu lub organ prowadzący ze środków własnych.

9.    Czy po zakończeniu realizacji Koncepcji konieczne będzie kontynuowanie działań?
Opracowując Koncepcję, należy dokonać analizy planowanych działań w obszarze Edukacji morskiej i żeglarskiej także pod kątem zachowania ich trwałości. Warto na przykład włączyć na stałe do oferty edukacyjnej szkół elementy Edukacji morskiej i żeglarskiej czy też uwzględnić poszerzanie kwalifikacji nauczycieli w ramach środków na doskonalenie znajdujących się w dyspozycji organów  prowadzących i szkół.

10.   Czy do realizacji działań można zatrudniać nauczycieli spoza Szkoły?
Tak. Warto jednak, dla zapewnienia trwałości działań w ramach Edukacji morskiej i żeglarskiej, oprzeć Koncepcję na nauczycielach pracujących w Szkołach danego Organu prowadzącego. Należy również pamiętać, że w wypadku otrzymania dofinansowania na realizację koncepcji w ramach środków RPO WP 2014-2020, konieczne będzie zachowanie wszystkich niezbędnych procedur związanych z zatrudnianiem nauczycieli czy innych specjalistów pracujących w ramach projektu.

11.   Czy szkoły objęte działaniami w ramach Koncepcji muszą należeć do Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej?
Nie, jednakże dzięki uczestnictwu Szkoły/Szkół w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej, Koncepcję mogą uzyskać dodatkowe punkty za spełnienie kryterium.

12.   Czy konieczny jest wkład własny w realizację projektu obejmującego działania zaproponowane w Koncepcji? Jak duży?
W przypadku  otrzymania dofinansowania projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 należy pamiętać, że wkład własny będzie musiał wynosić co najmniej 15 % wartości projektu.  Przewidywana jest możliwość wykazania zarówno wkładu pieniężnego, jak i wkładu osobowego oraz rzeczowego. 

13.   W jakiej formie należy złożyć Koncepcję?
Koncepcję należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

14.   Czy pozytywna ocena Koncepcji jest równoznaczna z uzyskaniem dofinansowania?
Nie, ale uzyskanie pozytywnej oceny Koncepcji i włączenie jej do zakresu przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej jest wymogiem niezbędnym do przygotowania wniosku o dofinansowanie i przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020.  

15.   Czy złożenie Koncepcji oraz pozytywna ocena stanowi zobowiązanie do realizacji działań w przypadku braku dofinansowanie?
Nie, gdyż finansowanie realizacji Koncepcji nastąpi w przypadku zatwierdzenia przez Komisję Europejską zmian w RPO WP na latach 2014-2020. Pozytywna ocena Koncepcji będzie skutkować rekomendacją do włączenia jej do zakresu przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” w obszarze Edukacji morskiej i żeglarskiej. 

16. Czy możliwe jest wydłużenie terminu składania Koncepcji w związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym?
Samorząd Województwa Pomorskiego monitoruje sytuację, dlatego jeżeli Organy prowadzące nie będą w stanie dotrzymać założonych terminów w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną to możliwe będzie podjęcie kroków mających na celu zmianę harmonogramu Konkursu (wydłużenie terminu). O informacja o ewentualnych zmianach w harmonogramie Konkursu zostanie przekazana mailowo do wszystkich pomorskich gmin oraz zostanie zamieszczona na podstronie Konkursu.

17. Które samorządy spełniają kryterium dotyczące rozszerzenia zakresu działań, realizowanych przez Organ prowadzący lub Partnera w ramach przedsięwzięć strategicznych pn.: „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" oraz „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, obejmujące zakup łodzi żaglowych, zdobywanie stopni żeglarskich, organizację regat?
Powyższe kryterium stanowiące preferencję w postaci dodatkowych punktów spełniają następujące samorządy: Gmina Puck, Miasto Malbork, Cedry Wielkie, Gmina Pruszcz Gdański, Miasto Gdańsk, Gmina Kosakowo, Miasto Sopot, Gmina Miejska Łeba, Gmina Władysławowo, Gmina Konarzyny, Gmina Stężyca, Gmina Kartuzy, Gmina Żukowo, Gmina Kępice, Gmina Sierakowice, Miasto Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Kościerzyna, Gmina Czarna Dąbrówka, Gmina Karsin, Gmina Czersk, Gmina Rzeczenica, Gmina Czarne.

18. Które szkoły należą do Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej?
Aktualna lista szkół znajduje się na stronie Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej: 
http://edukacjamorska.pomorskie.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=182

Pliki informacyjne do pobrania

Przejdź do góry strony